Avtale om kjøp av motorkjøretøy, vilkår og betingelser

Dersom kjøperen urettmessig fragår kontrakten, avbestiller eller på annen måte unnlater å oppfylle sine forpliktelser etter denne, plikter han/hun å erstatte selgerens økonomiske tap ved å betale normal tapserstatning (avbestillingsgebyr). Hvis ikke annet er avtalt skal normal tapserstatning være 8% av totalprisen, dog minimum kr. 4.500,-.

Kjøper er inneforstått med at innbyttekjøretøyet er hans eiendom, at den er fri for heftelser ut over det som er oppgitt under “*mangler du kjenner til”.
Bytter du inn kjøretøy som er/har vært registrert i ditt navn etter 1. januar inneværende år, er du ansvarlig for for at årsavgiften blir betalt!.
Kjøperen bekrefter ved sin underskrift å ha gjort seg kjent med kontraktens innhold og godtatt denne. Kjøperen er oppmerksom på at selger på visse vilkår, som for eksempel ved feil og mangler på innbyttebil som ikke tidligere er oppgitt og som kjøperen burde ha kjennskap til, kan endre pris.

Kjøperen sørger selv for rett kopi av signatur som kreves av finansieringsselskapet. Denne kan fås hos offentlig institusjon som NAV eller politiet.

Standard/særlige spesifikasjoner og div opplysninger:

2 års garanti

Dokumentasjon

Denne avtale om bestilling av motorkjøretøy («avtalen») består av følgende dokumenter:

1. Kjøretøykonfigurasjon: Kjøretøykonfigurasjonen beskriver kjøretøyet du har bestilt, og omfatter prisen på kjøretøyet.
Kjøretøykonfigurasjonen kan til enhver tid oppdateres, hvis annet ikke følger av vilkårene nedenfor.

2. Sluttprisark: Sluttprisarket vil bli levert til deg etter hvert som leveringsdatoen nærmer seg. Det vil inneholde sluttpris basert på endelig kjøretøykonfigurasjon.

3. Vilkår: Disse vilkårene får virkning fra og med den datoen du leverer inn bestilling, og gjelder for denne transaksjonen.

Avtale om kjøp. Du, kjøperen, samtykker i å kjøpe kjøretøyet beskrevet i kjøretøykonfigurasjonen
(«kjøretøy») av Bomfrie Biler AS («vi», «oss», «vår», «vårt» eller «våre») i henhold til vilkårene i denne avtalen.

Kjøpspris

Kjøpsprisen som angis for kjøretøyet i kjøretøykonfigurasjon vedlagt denne avtalen, kan ikke endres. Eventuelle endringer som vi bare unntaksvis samtykker i at du kan foreta i kjøretøykonfigurasjonen, gjenspeiles i en påfølgende oppdatert skriftlig kjøretøykonfigurasjon som vi leverer, og som uten videre vil bli opptatt i denne avtalen. Kjøpsprisen som angis for kjøretøyet i kjøretøykonfigurasjonen, inkluderer mva.

Ordrebetalingens status: Spesialbestilt kjøretøy. Fra datoen du godkjenner denne avtalen, vil du ha én uke på deg til å be om endringer i kjøretøykonfigurasjonen. Etter denne enukersperioden vil ytterligere endringer måtte godkjennes av oss og medføre (hvis endringen godtas) et endringsgebyr på 5000 NOK. Du må betale dette endringsgebyret med straksbetaling (for eksempel med kredittkort), og vi må motta denne betalingen før vi kan godkjenne en endring. Blant annet på grunn av begrensninger knyttet til produksjonsplanlegging kan visse endringsforespørsler ikke bli godkjent. En ytterligere anmodet endring vil medføre en ny godkjenningsprosess og dermed et nytt endringsgebyr. Siden kjøretøyet er spesialbygd på bestilling, pådrar vi oss betydelige kostnader ved å produsere kjøretøyet straks det kommer inn i vårt produksjonssystem, samt kostnader til lagergjenoppbygging, så hvis du sier opp eller misligholder denne avtalen, samtykker du i at vi som konvensjonalbot kan beholde eventuell kontantnedbetaling eller ordrebetaling som du har foretatt 30 000 NOK i det omfang det er tillatt etter loven. Du erklærer også at ordrebetalingen du har foretatt, er et rimelig estimat av det tap vi kan pådra oss i forbindelse med en endring eller annullering av en sluttordre og i forbindelse med ny markedsføring og videresalg av det spesialbygde kjøretøyet. Med unntak av det som står beskrevet i punktet «Særlige omstendigheter» og for øvrig i denne avtalen, er denne avtalen bindende, og du kan ikke si den opp. Hvis ordrebetalingen er eller blir ikke-refunderbar etter denne avtalen, er ordrebetalingen også ikke-refunderbar hvis du kjøper ved hjelp av finansiering fra oss eller en annen organisasjon og den finansieringen av en eller annen grunn blir nektet. Ordrebetalingens status: Kjøretøy fra vårt lager / sertifisert bruktkjøretøy. Dette punktet skal gjelde hvis du kjøper et kjøretøy fra vårt lager (dvs. kjøretøyet har allerede blitt produsert, som angitt av et eksisterende understellsnummer) eller et sertifisert bruktkjøretøy. Ordrebetalingen 30 000 NOK er ikke-refunderbar. Vi pådrar oss vesentlige kostnader ved å klargjøre og koordinere leveringen av kjøretøyet, herunder transportlogistikk og kostnader ved lagergjenoppbygging, så hvis du sier opp eller misligholder denne avtalen, samtykker du i at vi som konvensjonalbot kan beholde eventuell kontantnedbetaling eller ordrebetaling som du har foretatt, i det omfang det er tillatt etter loven. Du erklærer også at ordrebetalingen du har foretatt, er et rimelig estimat av det tap vi kan pådra oss i forbindelse med transport, ny markedsføring og videresalg av kjøretøyet. Med unntak av det som står beskrevet i punktet «Særlige omstendigheter» og for øvrig i denne avtalen, er denne avtalen bindende, og du kan ikke si den opp. Hvis ordrebetalingen er eller blir ikke-refunderbar etter denne avtalen, er ordrebetalingen også ikke-refunderbar hvis du kjøper ved hjelp av finansiering fra oss eller en annen organisasjon og den finansieringen av en eller annen grunn blir nektet.

Særlige omstendigheter. Bestemmelsene om oppsigelse av denne avtalen berører ikke eventuelle lovfestede rettigheter etter lokal lovgivning med hensyn til oppsigelse etter gjeldende forbrukerlovgivning og skal ikke tolkes som en begrensning av lovfestede rettigheter etter slik lovgivning. Bomfriebiler AS selger biler utelukkende til sluttbrukerne (forbrukerne) og forbeholder seg retten til å avvise enhver bestilling du har levert inn med tanke på videresalg av kjøretøyet, og annullere enhver bestilling hvis det blir påvist at kjøpet er foretatt med tanke på videresalg. Denne begrensningen utgjør ikke en begrensning for en sluttbruker/forbruker i forbindelse med normalt salg av et bruktkjøretøy. Vi forbeholder oss retten til å annullere bestillingen til enhver tid før den planlagte leveringsdatoen ved varsel til deg hvis det har blitt en feil i prisen, eller hvis du har brutt Bomfriebiler’s standarder og prosedyrer med din atferd overfor Bomfriebiler’s personale.

Bomfrie Biler AS, Org.nr.: 985700281
Stasjonsvegen 14, 1580 Rygge

Levering

Vi vil underrette deg i forkant av datoen kjøretøyet forventes å være klart til levering ved nærmeste forhandler eller et annet sted vi kan bli enig om, og med mindre vi misligholder denne avtalen, samtykker du med dette i å planlegge og ta imot kjøretøyleveransen innen en uke etter denne datoen. Hvis du ikke kan ta imot leveransen innen enukersperioden, ber vi deg kontakte oss
for å be om ekstra tid, som vi etter eget skjønn kan gi deg. Hvis du ikke kan ta imot leveransen innen den angitte perioden, herunder eventuell forlengelse vi kan gi, innebærer det at du misligholder denne avtalen, ordrebetalingen vil ikke bli betalt tilbake i henhold til punktene om ordrebetalingens status ovenfor, og kjøretøyet vil bli tilgjengelig for salg til andre kunder. Vi vil gjøre vårt beste for å ha
kjøretøyet klart til den planlagte leveringsdatoen, men vi kan måtte endre datoen hvis vi opplever forsinkelser med å utstyre kjøretøyet, eller forsinkelser med komponenttilgjengelighet eller faktorer utenfor vår kontroll, herunder blant annet transport-, toll- eller importforsinkelser og knapphet på råmaterialer og -komponenter. Hvis vi på dine vegne koordinerer sendingen av kjøretøyet til deg via
et tredjeparts transportfirma, svarer du for transportkostnadene hvis annet ikke avtales, og du samtykker med dette i at levering av kjøretøyet, herunder overføring av eiendomsrett og tapsrisiko, inntreffer på det tidspunktet kjøretøyet lastes på transportfirmaets transportmiddel (dvs. beregnet FOB). Transportfirmaet vil forsikre kjøretøyet mens det blir transportert, og du vil være berettiget til
eventuell erstatning for skade på kjøretøyet eller tap som oppstår mens bilen er i et transportfirmas besittelse. For å sikre sluttbetaling og oppfyllelse etter vilkårene i denne avtalen stiller du sikkerhet i kjøretøyet og alle inntekter fra det til dine forpliktelser etter avtalen er oppfylt.

Gjeldende lovgivning; avtalens fullstendighet; overdragelse. Vilkårene i denne avtalen reguleres og tolkes etter lovgivningen i det europeiske landet der vi fysisk driver motorkjøretøysalg, og som ligger nærmest adressen som du har angitt i kjøretøykonfigurasjonen. Forutgående avtaler, muntlige erklæringer, forhandlinger, meddelelser eller opplysninger om kjøretøyet som selges i henhold til denne avtalen, erstattes av denne avtalen. Vilkår i tilknytning til kjøpet som ikke uttrykkelig er angitt i denne avtalen, er ikke bindende. Vi kan etter eget skjønn overdra denne avtalen til et av våre tilknyttede selskaper. Regionsspesifikke bestemmelser. Du erklærer at du har lest og forstått bestemmelsene som gjelder for deg i vedlegget om regionsspesifikke bestemmelser til denne avtalen.

Denne Avtalen er inngått og gjelder fra den datoen du godtar denne Avtalen, med elektroniske midler eller på annen måte. Ved å bekrefte og akseptere denne Avtalen, samtykker du til vilkårene og betingelsene i denne Avtalen.